نمونه کار های پرینت شده

تندیس

چراغ خیابان

آناتومی دایناسور

تیغه های توربین